Technická normalizace

Převody evropských norem EN a mezinárodních norem ISO do soustavy ČSN Tvorba českých technických norem ČSN, podnikových norem PN Informační služby (zejména z oblasti textilií):
  • výklad k českým technickým normám a závazným předpisům ČR

  • informace o platných normách ISO, EN, BS, DIN

  • informace z oblasti zkušebnictví (platné normy, možnost provedení požadovaných zkoušek, dostupnost zkušebního zařízení a pomůcek)

  • výklad k informačním povinnostem prodávajícího podle zákona č. 634/1992 Sb o ochraně spotřebitele

Tvorba technické dokumentace k výrobkům podléhajícím certifikaci podle zákona 22/1997 a 71/2000 o technických požadavcích na výrobky a vládních nařízení k nim vydaných Technická pomoc při:
  • uzavírání obchodních smluv (specifikace užitných vlastností podle účelu použití a příslušných zkušebních norem)

  • řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím