Středisko ekologie

Kompetentní na úseku ochrany životního prostředí. Dlouholeté zkušenosti v oblasti ochrany životního prostředí nejen v textilním průmyslu. Součástí je i laboratoř akreditovaná pro zkoušení textilií, odpadních vod a biologické rozložitelnosti. Vedoucí střediska: Ing. Pavel Bartušek, CSc Telefon: +420 499 316 321, +420 603 411 464 E-mail: bartusek@inotex.cz Zvláštní kvalifikace a odborná způsobilost střediska a jeho pracovníků
  • laboratoř autorizovaná k provádění zkoušek textilních výrobků pro získání ekoznačky Evropské Unie

  • osvědčení RW TÜV pro poradenskou organizaci při budování systémů environmentálního managementu

  • osvědčení odborné způsobilosti podle zákona 244/1992 o hodnocení vlivů na životní prostředí (EIA)

  • osvědčenío autorizaci k nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky dle zákona 157/1998 Sb

  • certifikát EIPOS Dresden - Auditor pro životní prostředí

  • certifikát Norwegian Society of Chartered Engineers - Manažer čistší produkce

  • řádný člen asociace čistírenských expertů ČR

Nabídka služeb a výrobků:

odbarvování textilních odpadních vod technologie čištění odpadních vod zvláště průmyslových separace těžkých kovů z textilních odpadních vod poradenství a zkušebnictví pro ekoznačení (ecolabeling) výrobků (Ekologicky šetrný výrobek, European flower) zavádění systémů čistší produkce poradenství při zavádění environmentálních manažerských systémů (EMS) dle ISO 14000 a nařízení rady EU 1836/93/EEC hodnocení vlivů na životní prostředí (EIA) akreditované testace biologické rozložitelnosti kompletní spektrum akreditovaných zkoušek a analýz pro udělení ekoznačky pro textilní výrobky akreditované analýzy odpadních vod vypracování bezpečnostních listů chemických látek a chemických přípravků podle zákona 157/1998 Sb specielní flokulanty k odbarvení odpadních vod specielní flokulant k separaci těžkých kovů z textilních odpadních vod ekologicky šetrné technologie zušlechťování textilií nejlepší dostupné technologie

Technologie odbarvování textilních odpadních vod

Při biologickém čištění Biologické čištění je nejrozšířenější technologií zneškodnění organického znečištění odpadních vod. Vůči barvivům z výroby textilií, která jsou biologicky nerozložitelná, je však biologické čištění prakticky neúčinné. V provozních podmínkách je dosahováno účinnosti odbarvení kolem 5%, neboť barviva jsou pouze sorbována a při odvodnění kalů se často uvolňují zpět do kalové vody. Změnou technologických podmínek čištění dle patentu Inotexu je možno dosáhnout odbarvení až 80% za podmínek čištění vod aktivací. Na počátek aktivace s postupným tokem je zařazen slabě anaerobní stupeň, kde dochází k rozkladu barviva na nebarevné sloučeniny, následuje denitrifikační stupeň a čištění se dokončí klasickou aerobní aktivací. Technologie je vyvinuta pro případy přítomnosti ve vodě rozpustných barviv jako jsou reaktivní, přímá, kyselá a pod. kdy klasické metody čištění (na př. čiření) jsou jen omezeně účinné. Srážecí postup Inotex vyvinul specielní flokulant selektivně srážející ve vodě přítomná organická barviva - reaktivní, přímá, kyselá a pod. Převádí je na nerozpustné sloučeniny, které lze z vody oddělit sedimentací, flotací nebo filtrací. Flokulant je dobře účinný i na směsi těchto vod s barvivy jiných technologických skupin jako jsou sirná, kypová a pod. Efekty odbarvení jsou přes 90%.

Separace těžkých kovů z textilních odpadních vod

Specifikem textilních odpadních vod je, že v některých případech používané těžké kovy jsou obsaženy vázané v organických komplexech. Takto vázané těžké kovy pak odolávají běžným technologiím odstraňování - srážení a čiření. Inotex vyvinul specielní flokulant převádějící v textilních odpadních vodách se vyskytující komplexy těžkých kovů na nerozpustné sloučeniny, které je následně možno z vod separovat. Současně se odstraňuje i značná část těžkých kovů přítomných v iontové formě.

Poradenství a zkušebnictví pro ekoznačení (ecolabeling) výrobků

Konzultace a poradenství k získání značky v rámci národního programu "Ekologicky šetrný výrobek". Zprostředkování kontaktů na Ministerstvo životního prostředí, které značku uděluje. Příprava dokumentace a postupy prokazování shody. Výrobce značkou prokazuje zákazníkům ekologickou a zdravotní nezávadnost svých výrobků, plnění legislativy k ochraně životního prostředí a používání ekologicky šetrných technologií. Laboratoř zařazena na seznamu EURATEX - konsorcia evropských výrobců oděvů a textilu - doporučených ve vztahu k udělování Euro-ecolabel pro textilie. Inotex je autorem české verze směrnice pro udělování ochranné známky Ekologicky šetrný výrobek, která je harmonizována se směrnicí evropskou. Držitel národní značky splňuje současně kritéria Evropské ekoznačky. Evropská ekoznačka zahrnuje podstatně rozsáhlejší oblast textilní výroby než jiné systémy nižší úrovně. Splněním těchto kritérií plní současně kritéria všech ekoznaček nižší úrovně.

Zavádění systémů čistší produkce

Legislativní požadavky na ochranu životního prostředí se v celém světě zpřísňují a to vede k neúměrnému zvyšování mrtvých investic do technologií čištění. Průmysl na to reagoval vytvořením koncepce eko-efektivnosti, t.j. hledáním řešení integrovaných do výrobních technologií, která přinášejí současně dvojí efekt - pro životní prostředí i pro ekonomiku podniku. Nejrozšířenějším postupem se stala metodika vyvinutá v USA jako prevence vzniku odpadu a znečištění nazývaná též minimalizací odpadů, pro kterou se vžívá termín "Čistší produkce". Podstata preventivního přístupu je triviální a každý s ní souhlasí. Je výhodnější vzniku odpadu a znečištění předcházet, než se jimi zabývat poté, co vznikly. K zavádění prevenčních metod by vyvinut systém postupných kroků a rozhodnutí, který respektuje ekonomické možnosti výrobce. Pro zavádění systému disponuje Inotex vyškolenými pracovníky, kteří mohou napomoci jako konzultanti a auditoři.

Poradenství při zavádění environmentálních manažerských systémů (EMS) dle ISO 14000 a nařízení rady EU 1836/93/EEC

Poradenství při budování environmentálních systémů řízení podle směrnice EU 1836/93/EEC, nebo ISO 14 000. Výrobce prokazuje svým zákazníkům, správním a samosprávním orgánům i veřejnosti používání ekologicky šetrných technologií výroby, plnění legislativy k ochraně životního prostředí a funkčnost systému řízení, který bere v úvahu možné vlivy na životní prostředí. Certifikát Eipos Dresden - Auditor pro životní prostředí. Osvědčení RW TÜV Essen - poradce pro výstavbu systémů ekologického řízení

Hodnocení vlivů na životní prostředí (EIA)

Posuzování vlivů na životní prostředí, zejména dle zákona 244/92 Sb. Posuzování je v některých případech podle zákona povinné, v jiných dobrovolné. Dokumentace EIA má za úkol objektivně zhodnotit, zda připravovaná investice bude v souladu s platnou legislativou a jakým způsobem ovlivní kvalitu jednotlivých složek životního prostředí v konkrétní lokalitě. Cílem dokumentace není prohlášení o nemožnosti realizace daného záměru (pouze v krajních případech), ale již ve fázi přípravy projektu upozornit na možné nedostatky stran ovlivnění životního prostředí a navrhnout rámcově taková opatření, která zajistí, aby záměr splňoval i ta nejpřísnější kritéria pro ochranu životního prostředí a trvale udržitelného rozvoje. K tomuto typu dokumentace se ze zákona rovněž vztahuje zpracování nezávislého posudku na dokumentaci, který má zabránit zanedbání případných nedostatků. Inotex disponuje vyškoleným pracovníkem, jemuž vydalo Osvědčení odborné způsobilosti Ministerstvo životního prostředí.

Akreditované testace biologické rozložitelnosti

Laboratoř akreditovaná pro testaci biologické rozložitelnosti organických látek. V současné době, kdy se zavádí zpoplatnění vypouštěného znečištění ve vodách podle ukazatele CHSK může mít vyloučení biologicky nerozložitelných látek z použití a jejich nahrazení rozložitelnými významné ekonomické dopady.

Vypracování bezpečnostních listů dle zákona 157/1998 Sb

Vypracování bezpečnostních listů výrobků podle zákona 157/1998 Sb a směrnice EU 93/112/EC. Bezpečnostní listy vyhovují obsahem a formou požadavkům EU, lze vypracovat v české, německé a anglické verzi. Bezpečnostními listy podává výrobce informace o zdravotních, bezpečnostních, požárních a ekologických vlastnostech zejména chemických látek. Podává informace o bezpečných způsobech manipulace, použití, skladování, zneškodnění a opatřeních při případné havárii. Jsou běžně požadovány v obchodním styku. Autorizovaná osoba podle zákona 157/1998 k nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky.

Specielní flokulanty k odbarvení odpadních vod

Flokulanty řady TEXAFLOK DCL Použití: Určené k odbarvování textilních odpadních vod. Příklady použití: Dávkuje se do separovaných vyčerpaných barvících lázní, nebo do barevných oplachových či pracích vod. Dávkování je možné do separátní nádrže, nebo přímo do výtoku stroje. Možné je i do směsi odpadních vod. Separace sraženin je možná na př. na chemické ČOV, v primární sedimentaci nebo aktivační nádrži biologické ČOV nebo na zvláštním sedimentačním nebo flotačním zařízení.

Specielní flokulant k separaci těžkých kovů z textilních odpadních vod

Flokulanty řady TEXAFLOK METAL Použití: Prostředek určený k separaci těžkých kovů z textilních odpadních vod. Příklady použití: Dávkuje se do separovaných vyčerpaných zušlechťovacích lázní, nebo do oplachových či pracích vod. Dávkování je možné do separátní nádrže, nebo přímo do výtoku stroje. Možné je i do směsi odpadních vod. Separace sraženin je možná na př. na chemické ČOV, v primární sedimentaci nebo aktivační nádrži biologické ČOV, nebo na zvláštním sedimentačním nebo flotačním zařízení.

Ekologicky šetrné technologie zušlechťování textilií

Zavádění technologií textilního zušlechťování (např. barvení) s vyšším stupněm využití vstupujících látek, sníženým dávkováním pomocných látek a z toho plynoucím nižším znečištěním vznikajících odpadních vod. Současně se dosahuje snížení znečištění i snížení nákladů. Ve spolupráci s technology firmy.

Nejlepší dostupné technologie

Pokračující zhoršování stavu životního prostředí vyvolává potřeby změny obecných přístupu k jeho ochraně. Jedním z významných nástrojů k zabezpečení principu udržitelného rozvoje jsou principy integrovaného přístupu ke snižování znečištění, konkrétně vyjádřené ve směrnici 96/61/EC., týkající se Integrované prevence a omezování znečištění (IPPC – Integrated Pollution Prevention and Control).Cílem této směrnice je dosáhnout integrované prevence a omezování znečištění vznikajícího u významných průmyslových procesů. Dosud používaná environmentální strategie, zaměřující se na ochranu jednotlivých složek životního prostředí a ochranu přírody, vedla k širokému uplatnění tzv. koncových technologií (odlučovačů, čistíren a skládek), které se osvědčily při řešení aktuálních problémů životního prostředí. Jejich důsledkem je ale přesouvání znečištění z jedné environmentální oblasti do oblasti jiné a zvyšují nároky na přírodní zdroje a výrobní náklady, namísto ochrany životního prostředí jako celku. Moderní strategie ochrany životního prostředí využívá investičních opatření čistší produkce integrovaných do výrobních technologií. Textilní průmysl je uveden i ve směrnici pro IPPC jako jedna z průmyslových aktivit, která spadá pod integrované environmentální povolení. To se bude v textilním průmyslu týkat podniků, které vyhoví definici kategorie průmyslových činností, které uvádí směrnice v příloze 1.
  • Závody na předúpravu (operace jako praní, bělení, mercerování) nebo barvení vláken či tkanin, jejichž kapacita úpravy je větší než 10t denně

  • Zařízení pro povrchovou úpravu látek, předmětů nebo výrobků, používajících organická rozpouštědla, zejména provádějící apreturu, potisk, pokovení, odmaštění, nepromokavou úpravu, úpravu rozměrů, čištění nebo impregnaci, o kapacitě zpracování větší než 150kg za hodinu, nebo větší než 200t za rok.

Ministerstvo životního prostředí připravilo v rámci harmonizace národní a evropské legislativy návrh zákona o IPPC. Inotex se podílí v prostřednictvím expertní skupiny Svazu průmyslu a dopravy na připomínkování návrhu zákona. Má také osobní zastoupení v příslušné pracovní skupině EU v Seville, připravující Referenční dokumenty o nejlepších dostupných technikách v textilním průmyslu. Disponuje i některými národními referenčními dokumenty členských zemí EU. K dispozici jsou informace o tom, které techniky a technologie jsou zvažovány nebo již definovány jako Nejlepší dostupné techniky.